Menü
Puan

Burada çalışıyorum ...

Devam edin

İçerikler seçtiğiniz sektöre göre güncellendi


ALICILAR İÇİN ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 

1. TARAFLAR

1.1. İşbu Alıcılar için Üyelik Sözleşmesi ("Sözleşme") merkezi Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:13 Ümraniye, İstanbul adresinde bulunan ve kayıtlı elektronik posta adresi [XXX] olan Unilever San. ve Tic. Türk A.Ş. ("Unilever") ile işbu Sözleşme'yi elektronik ortamda onaylayacak olan üye ("Üye") arasında akdedilmiştir.

1.2. Unilever ve Üye işbu Sözleşme'de münferiden "Taraf" ve müştereken "Taraflar" olarak anılacaklardır.


2. SÖZLEŞME'NİN AMACI VE KAPSAMI

2.1. İşbu Sözleşme’nin amacı, Websitesi üzerinde Unilever ya da Unilever'in belirlediği iş ortağı tarafından sunulan Hizmetler’den, Üyeler'in yararlanmasına ilişkin şartların ve Taraflar'ın hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

2.2. Unilever, sahibi olarak işletmekte olduğu www.unileverfoodsolution.com.tr alan adlı çevrimiçi elektronik ticaret platformunda kurulu sanal pazaryerinde Üyeler'i Satıcılar ile alışveriş yapma amacıyla bir araya getirmektedir. Unilever, Websitesi'nde yer alan herhangi bir ürün veya hizmetin satıcısı konumunda olmayıp, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan bir aracı hizmet sağlayıcıdır.

2.3. Üye, Unilever tarafından yönetilmekte olan  www.unileverfoodsolution.com.tr  alan adlı elektronik ticaret platformuna üye olarak bu platformda Satıcılar tarafından Sanal Mağazalar'da satılan ürün ve/veya hizmetleri alıcı sıfatıyla satın alabilecektir. Üyeler ile Satıcılar aralarındaki alım satım ilişkisi işbu Sözleşme’nin kapsamına girmemekte olup, Unilever'in Satıcı ve Üye arasındaki satım ilişkisinden kaynaklanan hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

2.4. İşbu Sözleşme kapsamında Üye, ticari ve mesleki amaçlarla alım satım işlemlerinde bulunduğunu, işlemlerinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un kapsamına girmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.


3. TANIMLAR

3.1. İşbu Sözleşmede;

3.1.1. "Hesabım" sayfası: Üye'nin, Unilever tarafından Websitesi’nde sunulan uygulamalardan ve Hizmetler’den yararlanabilmesi için Websitesi'ne üye olmasını ve gerekli işlemleri gerçekleştirebilmesini sağlayan, kendisinden talep edilen firma/kişisel bilgilerini girdiği özel sanal sayfayı,

3.1.2. Hizmet: Üye ve Satıcılar'ın işbu Sözleşme içerisinde tanımlı olan alım-satım işlemleri de dahil iş ve işlemlerini gerçekleştirmeleri ve/veya ürün/hizmetlerini yayınlamaları amacıyla Unilever tarafından ücret karşılığında veya ücretsiz olarak Websitesi’nde sunulan tüm uygulamaları,

3.1.3. Sanal Mağaza: Unilever'in Websitesi üzerinde Unilever prosedür ve kurallarına uygun olarak Unilever markalı ürün ve/veya hizmetlerin satışına yönelik içerik ve görsellerden oluşan sanal alanı,

3.1.4. Satıcı: Unilever ile yaptığı Satıcılar için Üyelik Sözleşmesi kapsamında Websitesi'ne üye olan ve Websitesi üzerinde oluşturduğu hesap üzerinden Unilever markalı çeşitli ürün ve/veya hizmetleri satışa arz eden tüzel/gerçek kişi üyeyi,

3.1.5. Üye: Unilever ile yaptığı işbu Sözleşme kapsamında Websitesi’ne üye olan ve Satıcılar tarafından Websitesi üzerinde satışa arz edilen Unilever markalı ürün ve/veya hizmetleri satın alan gerçek/tüzel kişi tacir üyeyi,

3.1.6. Websitesi: Mülkiyeti Unilever’e ait olan ve Unilever'in işbu Sözleşme ile belirlenen Hizmetler'i üzerinde sunmakta olduğu  www.unileverfoodsolution.com.tr  alan adına sahip internet sitesini ifade eder.


4. ÜYELER'İN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Üye olabilmek için, Websitesi'nde üzerinde talep edilen bilgilerin girilmesi gerekmektedir. Unilever’in Üye'nin başvurusunu sebep göstermeksizin reddetme ve/veya ek belge talep etme hakkı saklıdır. Başvuru sırasında Üye tarafından gerçeğe uygun olmayan bilgilerin verilmesi nedeniyle doğabilecek tüm zararlardan bizzat Üye sorumlu olacaktır. Tüzel kişi Üye adına işlem yapmaya yetkili kişiler kayıt esnasında ilgili formda bildirilecek ve bu kişilerin yapacağı her türlü işlem Unilever nezdinde Üye'yi temsilen yapılmış kabul edilecektir.

4.2. Üye, kendisine ve yetkili temsilcisine ait bilgiler başta olmak üzere temin etmiş olduğu belge ve bilgilerde meydana gelebilecek her türlü değişikliği, değişikliğin meydana gelmesinden itibaren en geç [X] (XXX) gün içinde, Unilever'e bildirmekle ve sistemdeki kaydını buna uygun olarak güncellemekle yükümlüdür.

4.3. Üye, Websitesi’ne üye olduğu esnada bir kullanıcı adı ve şifre oluşturacak; "Hesabım" sayfasına erişmek ve diğer bazı işlemleri gerçekleştirebilmek için bu bilgileri kullanacaktır. Şifre ve kullanıcı adının güvenliği ve gizliliğini sağlama tamamen Üye'nin sorumluluğunda olup, Üye kendi profili üzerinden giriş yapılarak gerçekleştirilen tüm işlemlerden bizzat ve münhasıran sorumludur.

4.4. Üye, Websitesi'ni hukuka ve ahlaka aykırı olarak; bozma, değiştirme veya ters mühendislik yapma amacıyla; virüs veya Websitesi'ne, Websitesi'nin veri tabanına, Websitesi üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici herhangi başka bir teknoloji yayılmasına sebep verecek bir şekilde kullanmayacaktır. Üye ayrıca, Websitesi tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerinde makul olmayan veya orantısız derecede büyük yüklemeler yaratacak ya da teknik işleyişe zarar verecek faaliyetlerde bulunmayacak, Unilever'in önceden yazılı izni alınmaksızın Websitesi üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) ve veri taraması (data crawling) gibi "screen scraping" yazılımları veya sistemleri kullanmayacak ve bu şekilde Websitesi'nde yer alan herhangi bir içeriğin tamamını veya bir kısmını izinsiz kopyalamayacak, yayınlamayacak veya kullanmayacaktır.

4.5. Üye, işlemlerini Websitesi’ne teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Üye, Websitesi’ne sağlayacağı tüm bilgi, içerik, materyal ve sair içeriğin sisteme zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisansız ürün, truva atı vb. içermemesi için gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri aldığını Websitesi'ne robot veya otomatik giriş yöntemleriyle girmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

4.6. Üye, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik, idari ve fiziki tedbiri almak zorundadır ve bu önlemlerin alınmasından sorumludur. Ek olarak, Üye, Websitesi’ni kendi veya üçüncü bir kişi adına, bir veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek, değiştirmek ve diğer üyelerin kişisel bilgilerine erişmek ve başka bir sisteme indirmek amacıyla kullanmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye, bu madde hükmünü ihlal etmesi halinde Sözleşme'nin Madde 6.4'ünün uygulanacağını kabul eder. 

4.7. Üye, Websitesi üzerinden görüntülediği ilanlarla ilgili herhangi bir hukuki işlem veya satın alma süreci başlatmak istemesi halinde, Websitesi'nde yer alanlar da dâhil olmak üzere tüm gerekli yasal yükümlülükleri ve yasal prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, söz konusu yükümlülükler ve prosedürlerle ilgili olarak Unilever'in herhangi bir bilgi ve sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder.

4.8. Üye, Websitesi üzerinden herhangi bir Satıcı'dan yapacağı alımlarda akdedilecek satış sözleşmelerinde Unilever'in taraf olmadığını; kendisine karşı sadece Satıcı'nın yürürlükteki mevzuat kapsamında sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder. Sanal Mağazası'nda satılan tüm ürünlerin faturalandırılmasından ve sair diğer gerekli belgenin tesliminden Satıcı bizzat ve münhasıran sorumlu olacaktır.

4.9. Üye, Websitesi üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda, Sözleşme'nin hükümlerine, Websitesi'nde belirtilen tüm koşullara, yürürlükteki mevzuata ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini kabul ettiğini beyan eder. Üye'nin Websitesi dâhilinde yaptığı işlem ve eylemlere ilişkin hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

4.10. Üye'nin ayıplı ifaya ilişkin hak ve yükümlülükleri Ek-1'de yer almaktadır.


5. UNILEVER'İN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. Unilever, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla üyelik işlemi esnasında ve üyelik boyunca temin edilen Üye’ye ait kişisel ve ticari bilgileri kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, aşağıda belirtilen kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işleyebilecektir. Unilever'in, bu bilgileri Hizmetler’in tam ve gereği gibi işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, istatistiki değerlendirmelerin yapılması, kendisinin ve iş ortaklarının faaliyetlerinin, uygulamalarının reklamı, pazarlanması, ilanı ve sair amaçlarla kullanabileceği ve belirtilen sebeplerle sınırlı olmak kaydıyla verileri üçüncü kişilere açıklayabileceği Üye tarafından kabul, beyan ve taahhüt edilmektedir. Bu anlamda Üye, kendine ait bilgilerin Unilever tarafından işbu madde hükmüne göre kullanılıp saklanmasına rıza göstermektedir. Üye, kişisel verileri ile ilgili detaylı bilgiye https://www.unilever.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi.html adresinden ulaşabilir.

5.2. Unilever, Üye tarafından üyelik işlemi esnasında ve üyelik boyunca temin edilen kişisel ve ticari bilgileri güvenli bir ortamda saklayacaktır.

5.3. Unilever'in Websitesi'nde yer alan herhangi bir ürün veya hizmetin satıcısı konumunda olmaması ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca yalnızca "aracı hizmet sağlayıcı" ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca "yer sağlayıcı" olması sebebiyle, Unilever, Websitesi'nde yer alan ve Satıcılar tarafından yayınlanmamış hiçbir ürün, görsel, yazılı veya sair içeriğin gerçekliğinden, güvenilirliğinden, doğruluğundan ya da hukuka uygunluğundan sorumlu değildir ve söz konusu içeriklerin doğruluğunu kontrol etme gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. Unilever, böyle bir yükümlülüğü olmamasına rağmen ve takdiri tamamen kendisine ait olmak üzere, söz konusu içerikleri dilediği zaman kontrol etme ve gerekli görürse erişime kapatma ve silme hakkına sahiptir. Böyle bir kapatma ya da silme durumunda Üye, her ne isim altında olursa olsun Unilever'den herhangi bir tazminat talep edemez. Websitesi'nde yayınladığı herhangi bir görsel, yazılı ve sair içerikle Unilever'in ya da üçüncü kişilerin haklarını ihlal eden kişiler, Unilever'e ve/veya söz konusu üçüncü kişilere karşı sorumludur.

5.4. Unilever, yürürlükteki mevzuat uyarınca kanunen yetkili makamların talebi halinde, Üye'nin Unilever nezdinde bulunan bilgilerini söz konusu makamlarla paylaşabilecektir. Bu bilgiler Üye ile Satıcı arasında çıkan uyuşmazlıklarda, tarafların yasal haklarını kullanabilmeleri amacıyla ve sadece bu kapsam ile sınırlı olmak üzere uyuşmazlığa konu işleme taraf olabilecek diğer Üyeler'e veya Satıcılar'a iletebilecektir.


6. SÖZLEŞME'NİN SÜRESİ, FESHİ VE TAZMİNAT

6.1. İşbu Sözleşme, Üye tarafından elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girecek olup, başka türlü feshedilmedikçe Üye'nin üyeliğini [üyelik iptal mekanizmasını belirtiniz] üzerinden iptal etme tarihine kadar geçerlidir.

6.2. Taraflar'dan birinin iflas etmesi, iflasın ertelenmesi talebinde bulunması, acze düşmesi, konkordato teklifinde bulunması, kayyum atanması, tasfiyeye girmesi veya hakkında fesih davası açılması hallerinde, Sözleşme kendiliğinden sona erecektir.

6.3. Taraflar işbu Sözleşme ve eklerinde yer alan hüküm ve şartların her birinin esaslı olduğunu ve bu hüküm ve şartlara aykırılık halinde Unilever'in Sözleşme'yi derhal fesih hakkı bulunduğunu kabul eder. Bunların yanında Unilever, Sözleşme'yi feshetme hakkını kullanmasa dahi, söz konusu aykırılık hallerinde Unilever Hizmetler’i geçici olarak durdurma ve askıya alma hakkına her zaman sahip olacaktır.

6.4. Üye, işbu Sözleşme'nin hükümlerinden birini ihlal etmesi sebebiyle Unilever'in doğrudan veya dolaylı olarak uğramış olduğu her türlü zararı, kaybı, masrafı, gideri ve üçüncü kişilerin taleplerini Unilever'in herhangi bir makama başvurmasına gerek olmaksızın ve ilk talebi üzerine, tamamen ve derhal tazmin etmekle yükümlüdür. Unilever'in söz konusu hakkını kullanması Unilever'in Sözleşme'yi feshedip feshetmemesinden bağımsızdır ve Unilever Sözleşme'yi feshetmeksizin söz konusu tazminata hak kazanır.

6.5. Üye, Unilever aleyhine herhangi bir yasal takibin başlatılması veya kanunen yetkili makamlar tarafından herhangi bir bilgi veya belgenin talep edilmesi halinde gerekli tüm bilgi ve belgeleri derhal temin edecektir. Aksi halde Üye doğabilecek her türlü zarara karşı Unilever'i tazmin etme yükümlülüğü altında olacaktır. 


7. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ VE BİLDİRİMLER

7.1. Üye, işbu Sözleşme ve eklerini elektronik ortamda onaylayarak, Sözleşme’ye taraf ve Sözleşme'nin hükümleriyle bağlı olacaktır. Unilever, işbu Sözleşme ve eklerini tek taraflı olarak herhangi bir zamanda değiştirme hakkına sahiptir.

7.2. Söz konusu Sözleşme değişiklikleri Unilever tarafından Üye'nin Websitesi’ne üye olurken bildirdiği elektronik posta adresine değişikliğe ilişkin bildirim gönderilmesi veya Websitesi'nde değişikliğin yayınlanması yoluyla yapılabilir. İşbu Sözleşme’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

7.3. Unilever Sözleşme'nin imza tarihinden sonra meydana gelen mevzuat değişiklikleri gereği yapmak zorunda olduğu Sözleşme değişikliklerini Üye'ye bildirmekle yükümlü değildir. Ayrıca Websitesi üzerinde sunulacak olan Hizmetler’in ve Unilever tarafından uygulanan kampanyaların detayları Unilever tarafından önceden habersiz olarak değiştirilebilecektir. Unilever, Üye'nin Websitesi’ne üye olurken bildirdiği elektronik posta adresine elektronik posta veya gerekli hallerde fiziki posta adresine iadeli taahhütlü posta ile gönderilecek bildirimler aracılığıyla Üye ile iletişim kuracaktır. Üye'nin elektronik posta adresine elektronik posta gönderimi yazılı iletişim olarak kabul edilecek olup, Üye elektronik posta adresini düzenli olarak kontrol etmekle yükümlüdür. Üye'nin Websitesi’ne üye olurken bildirdiği iletişim bilgilerinde değişiklik olması durumunda, derhal değişikliğin yazılı olarak Unilever’e bildirilmesi veya değişikliğe ilişkin Üye kayıtlarının güncellenmesi gerekmektedir. Aksi halde, Unilever’in Üye’nin bildirmiş olduğu son iletişim adresine yaptığı bildirimler geçerli ve bağlayıcı kabul edilecektir.

7.4. Karşı Taraf'ın temerrüdüne, Sözleşme'nin feshine ve Sözleşme'den dönmeye ilişkin bildirimler hakkında da işbu Sözleşme'nin Madde 7.3'ü uygulanacaktır.


8. GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

8.1. Taraflar’ın işbu Sözleşme’nin ifası sırasında birbirleri hakkında edindikleri her türlü ticari, finansal, patent ve know-how, bilgi, buluş, iş, metot, telif hakkı, marka, müşteri bilgileri ve sair tüm bilgiler “Gizli Bilgi” olarak kabul edilecek ve işbu Sözleşme süresince ve Sözleşme’nin sona ermesini takip eden 3 (üç) yıl boyunca Gizli Bilgi olarak değerlendirilecektir. Taraflar, Gizli Bilgi niteliğindeki bilgilerin gizliliğini sağlayacak ve Gizli Bilgi’nin sahibi Taraf'ın önceden yazılı onayının alınması veya söz konusu açıklamanın kanunlar veya bir mahkeme emri tarafından gerekli kılınması halleri haricinde, herhangi bir üçüncü tarafa açıklamayacaklardır. Unilever'in Gizli Bilgi'yi Üye ile Satıcılar arasında çıkan uyuşmazlıklarda diğer Taraf’ın yasal haklarını kullanabilmesi amacıyla ve sadece bu kapsamla sınırlı olmak üzere uyuşmazlığa taraf olabilecek diğer Taraf’a iletebilme hakkı saklıdır.

8.2. Gizli Bilgi ve 6698 sayılı Kişisel Verilen Korunması kapsamında kişisel verilere ilişkin düzenlemeler Unilever Gizlilik Politikası’nda detaylı olarak yer almakta olup, Gizlilik Politikası işbu Sözleşme'nin ayrılmaz bir parçasını teşkil eder ve işbu Sözleşme'yle birlikte göz önüne alınır ve yorumlanır.

 

9. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

9.1. Unilever ve www.unileverfoodsolution.com.tr markası ve logosu ile Websitesi'nin tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak Unilever tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı Unilever'in mülkiyetindedir. Üye, Unilever'in veya bağlı şirketlerinin mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını Unilever'in izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz ve bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Üye, Websitesi'nin bütününü veya bir kısmını başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.

9.2. Üye, Websitesi aracılığıyla gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerinde Unilever'in ve üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmeyeceğini beyan ve taahhüt etmektedir. Unilever, üçüncü kişilerin veya Unilever'in fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek nitelikte faaliyet gösteren Üye'nin Sözleşmesi'ni feshetme hakkını saklı tutmaktadır. Üye, bu madde hükmünü ihlal etmesi halinde Sözleşme'nin Madde 6.4'ünün uygulanacağını kabul eder.
 

10. MÜCBİR SEBEP

10.1. Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya Taraflar’dan birinin kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar (Mücbir Sebep) Taraflar'dan herhangi birinin (Etkilenen Taraf) bu Sözleşme'den doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, etkilenen Taraf, diğer Taraf'a yazılı olarak derhal bu Mücbir Sebep'i, bununla ilgili tüm detayları ve delilleri ve bu durumun muhtemel süresini bildirmekle yükümlüdür. Etkilenen Taraf Mücbir Sebep'in sonuçlarını engellemek veya hafifletmek için makul çabayı göstermekle yükümlüdür.

10.2. Etkilenen Taraf, bu maddede yer alan yükümlülüklerine uymuş olması kaydıyla, ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Sözleşme’nin bir ihlali olarak kabul edilmeyerek, ifa için gerekli olan süre, söz konusu gecikmenin süresine eşit bir süre ile uzatılır.


11. UYGULANACAK HUKUK VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

11.1. İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır.

11.2. İşbu Sözleşme’den kaynaklanan veya işbu Sözleşme ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf, İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri'nin münhasır yargı yetkisinde olacaktır.

 

12. MUHTELİF HÜKÜMLER

12.1. Delil Sözleşmesi. Üye, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Taraflar'ın resmi defter ve ticari kayıtları ile Unilever'in veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

12.2. Sözleşme'nin Bütünlüğü. İşbu Sözleşme'nin ekleri, işbu Sözleşme'nin ayrılmaz bir parçasını teşkil eder ve işbu Sözleşme'yle birlikte göz önüne alınır ve yorumlanır. İşbu Sözleşme, Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmakta ve işbu Sözleşme’nin konusuna ilişkin olarak Taraflar arasındaki sözlü veya yazılı önceki tüm taslakları, anlaşmaları, düzenlemeleri ve mutabakatı ilga etmektedir.

12.3. Bölünebilirlik. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu Sözleşme bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.

12.4. Sözleşme'nin Devri. Üye, Unilever'in önceden yazılı onayını almaksızın işbu Sözleşme’deki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen devir ve temlik edemeyecektir.

12.5. Feragat. Taraflar'dan birinin Sözleşme'de kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.

 

12 (on iki) madde ve 1 (bir) ekten ibaret bu Sözleşme, Taraflar'ca her bir hükmü okunarak, Üye tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilerek yürürlüğe girmiştir.

 

EKLER:

EK-1: Ayıplı İfa Hükümleri

 

EK-1

Ayıplı İfa Hükümleri

 

Üye, Websitesi üzerinden sipariş ettiği malı teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı ürünü teslim almayacaktır. Ürünün tesliminden sonra aşağıda belirtilen durumlar haricinde sipariş iptali ve ürün iadesi mümkün değildir.

 

Üye'nin teslim aldığı üründe bir ayıp olması halinde, Üye ürünü Satıcı'ya iade etme hakkına sahiptir. Üye'nin teslim aldığı ürünün ayıplı olduğu açıkça belli ise ürünün teslim alınmasından itibaren 2 (iki) gün içinde Üye durumu ihbar edecektir. Üründeki ayıp teslimat sırasında açıkça belli değilse ihbar, ürünün teslim alınmasından itibaren 8 (sekiz) gün içerisinde edebilecektir. İhbar koşuluna uyulmaması durumunda Üye Satıcı'ya karşı ayıba karşı sorumluluk iddiasında bulunamaz. Ayıp ihbar süresinin kullanılması için Websitesi üzerinden yapılacak ihbar yeterli olup, ürünlerin bu sürede Satıcı'ya ulaştırılması gerekmez. 

 

Üye'nin ayıp ihbarında bulunmasından itibaren X (XXX) gün içerisinde, Satıcı'nın seçtiği gönderim türüne göre; ilgili ürünleri Satıcı'ya gönderilmek üzere kargoya vermesi veya Satıcı'nın teslim alması için hazır etmesi veya Satıcı'ya teslim etmesi gerekmektedir. 

 

Üye'nin ayıplı ürünü süresi içinde iade etmesi halinde Satıcı, duruma göre iadenin veya iade kargo bilgisinin kendisine ulaşmasını takip eden X (XXX) gün içinde Üye'nin yenisi ile değiştirme talebini yerine getirmek ve/veya talebe göre aldığı ücreti aynen iade etmekle yükümlüdür.

Home
Ürünler
Reçeteler
Şeflere Özel
Sepetim
Menu